Πρόγραμμα στήριξης επενδύσεων σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής 2019-2023

Η Δράση για την στήριξη επενδύσεων σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής απευθύνεται σε οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου. Επιπρόσθετα, μπορούν να καταστούν δικαιούχοι οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος επενδύσεων καθορίζεται ανά οικονομικό έτος σύμφωνα με το «Εθνικό Πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023», όπως κάθε φορά ισχύει.

Ως ανώτερο ποσό προγράμματος επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 200.000€ και ως κατώτερο ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 10.000€. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτερο ποσό της επένδυσης αυξάνεται στις 500.000 ευρώ.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται από 1η Αυγούστου έως και 31 Σεπτεμβρίου του εκάστου έτους.