Δράση 4.2.1 – Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Δράση 42.1 απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και σε μεγάλες επιχειρήσεις και συλλογικούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδας, όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων.

Οι δαπάνες που επιλέγονται αφορούν ενδεικτικά την κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, τα μέσα εσωτερικής μεταφορας, τις άυλες δαπάνες (απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας κ.ο.κ.) δημιουργία ετικέτας του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος, τις γενικές δαπάνες (αμοιβές μηχανικών, συμβούλων) κ.α.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3.890.000€, ενώ η περίοδος υποβολής της πρότασης ορίζεται από 5/2/2020 έως και 4/5/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ