Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Η Δράση ενισχύει κατά προτεραιότητα την ίδρυση επιχειρήσεων σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακής RIS3), όπως τομείς αγροδιατροφής, τουρισμού – πολιτισμού, υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος κ.ά.

Η υποβολή επενδυτικών σχεδίων αφορά τη βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης νέων επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες, με ελάχιστο επιχορηγούμενο π/υ 20.000€ και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 285.000€.

Η Δημόσια Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι 70% και η ιδιωτική συμμετοχή 30%.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων ορίζεται από 18/2/2020 έως και 30/4/2020, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, με συνολικό προϋπολογισμό 5.000.000€, δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ