Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό/αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κατά προτεραιότητα, σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης

Η συγκεκριμένη Δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακής RIS3), ήτοι αγροδιατροφής, τουρισμού – πολιτισμού, υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για επενδυτικά σχέδια ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά με ελάχιστο επιχορηγούμενο π/υ 60.000€ και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 800.000€.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων ορίζεται από 18/2/2020 έως και 27/5/2020, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 10.000.000€.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ