Ενίσχυση επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών/επιχειρηματικών ιδεών για τη βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων

Η Δράση για την ενίσχυση επιχειρήσεων του Βόρειου Αιγαίου, με συνολικό προϋπολογισμό 3.000.000€, αναφέρεται στην ενίσχυση του εκσυγχρονισμού ή της επέκτασης υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παραγόμενου προϊόντος/υπηρεσίας και την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

Οι πράξεις αφορούν μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις, κατά προτεραιότητα, στα προϊόντα και τις υπηρεσίες των κλάδων προτεραιότητας για την Περιφέρεια, σύμφωνα με την στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3).    

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων ορίζεται από 12/12/2019 έως 28/5/2020 (ώρα 15:00)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ