Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3

Η Δράση για την ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων του Βόρειου Αιγαίου, με συνολικό προϋπολογισμό 2.500.000€, έχει ως στόχο την ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τη δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης καινοτόμων ιδεών μέσω της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες και τη βελτίωση των δεικτών επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία πρόκειται να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, oι οποίες πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: Α.Ε, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, NΕΠΑ, που θα εδρεύουν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων ορίζεται από 19/12/2019 έως και 28/5/2020 (ώρα 15:00)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ