Επιχειρηματική χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)

Η Δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) με διαχειριστή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (πρώην ΕΤΕΑΝ) στοχεύει στην χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της παροχής Επενδυτικών Δανείων και Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης με ευνοϊκούς όρους, η οποία αφορά επιχειρήσεις υπό σύσταση, νεοσύστατες επιχειρήσεις, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, πολύ μικρές-μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Οι προτάσεις δύναται να υποβληθούν έως την εξάντληση των πόρων του Ταμείου Υποδομών με έναρξη υποβολής προτάσεων από 26/3/2019 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Τα επιχειρηματικά δάνεια παρέχονται με ευνοϊκό επιτόκιο, καθώς το 40% του χρηματοδοτικού κεφαλαίου του κάθε δανείου είναι άτοκο και προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ (που διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ) ενώ το υπόλοιπο 60% του κεφαλαίου του δανείου χορηγείται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.  

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ