Επιχειρηματική χρηματοδότηση COSME 2014-2020 «COSME – Εγγυήσεις για Δάνεια» (COSME Loan Guarantee Facility)

Η πρόσκληση για την δράση «COSME – Εγγυήσεις για Δάνεια» (COSME Loan Guarantee Facility),  με προϋπολογισμό συνολικού ύψους €800.000.000 για την υλοποίηση του προγράμματος εγγυήσεων, απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλων των οικονομικών κλάδων και κάθε νομικής μορφής, οι οποίες εδρεύουν και λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και σε συνεργαζόμενες χώρες του COSME και δεν ανήκουν σε κάποιον από τους μη επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας. Ως καταληκτική ημερομηνία διαθέσεως του προγράμματος «COSME – Εγγυήσεις για Δάνεια» ορίζεται η 5.4.2020, εκτός εάν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντληθεί νωρίτερα.

Η εγγύηση του Ε.Τα.Ε., παρέχεται έως δέκα 10 έτη.