Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Ζάκυνθο μέσω του LEADER

Το πρόγραμμα CLLD/LEADER Ζακύθνου απευθύνεται σε αγρότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και συλλογικούς φορείς, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται στο τοπικό πρόγραμμα της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Δίκτυο Συνεργασίας Ζακύνθου.

Για όλες τις υπο-δράσεις είναι το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος εκτός της υπο-δράσης που αφορά επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Δ.Ε. Λαγανά και ειδικότερα στα όρια του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο 1.741.250€ και η υποβολή προτάσεων γίνεται από 12/12/2019 έως και 10/4/2020 (παράταση). 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ