Κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων άρθρου 71Ε του ΚΦΕ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση για το άρθρο 71Ε του ΚΦΕ «Κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων».

H νέα κ.υ.α. ορίζει τα ακόλουθα:

Άρθρο 1: 

  1. Κάθε παραγωγός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα), που επιθυμεί ένα οπτικοακουστικό έργο που πρόκειται να παράξει να υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος, θα πρέπει να τηρεί Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό σε Ελληνικό Πιστωτικό Ίδρυμα και να καταθέσει στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Αίτηση Υπαγωγής
  2. Τα προς πληρωμή παραστατικά να εκδίδονται από τον κύριο παραγωγό του οπτικοακουστικού έργου ή τον εκτελεστή παραγωγής του έργου ή σε περίπτωση συμπαραγωγής από κάθε παραγωγό κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην παραγωγή.
  3. Οι δαπάνες που περιοριστικά αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος είναι οι δαπάνες πνευματικών δικαιωμάτων, αμοιβές συνεργείου (crew), ηθοποιών (cast) και εκτελεστή παραγωγής, σχεδιασμός και υλοποίηση παραγωγής, τεχνικός εξοπλισμός, ταξίδια-διαμονή-διατροφή, μοντάζ-επεξεργασία κ.α.

Άρθρο 2:

  1. Τα ποσά που καταβάλλουν τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και αφορούν το 30% των επιλέξιμων δαπανών κάθε οπτικοακουστικού έργου, αφαιρούνται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα τους.
  2. Για τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, το 30% των επιλέξιμων δαπανών εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα τους, κατ’ αναλογία από την κάθε κατηγορία εισοδήματος τους.
  3. Εάν εντός 36 μηνών από την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής του οπτικοακουστικού έργου αυτό δεν δύναται να ολοκληρωθεί λόγω αδυναμίας του παραγωγού και αδυναμίας να βρεθεί νέος παραγωγός, τότε κοινοποιείται υποχρεωτικά σχετικό έγγραφο στην αρμόδια ΔΟΥ εντός μηνός από τη μη ολοκλήρωση του έργου και τα καταβαλλόμενα ποσά που έχουν αφαιρεθεί από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα προστίθενται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο έχει κοινοποιηθεί η δήλωση αδυναμίας ολοκλήρωσης του.

Άρθρο 3:

  1.  Η απόφαση ισχύει από το φορολογικό έτος 2019 και έπειτα.