Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων στους τομείς εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Η συγκεκριμένη δράση, με συνολικό προϋπολογισμό έως 1.200.000€, απευθύνεται σε επιχειρήσεις (κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή που ασκεί οικονομική δραστηριότητα) και σε οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων.   Συγχρόνως,  περιλαμβάνεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν καινοτομία, εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη.

Κύριος στόχος της δράσης αποτελεί η σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς περιφερειακής προτεραιότητας που στοχεύει, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 24/2/2020 έως και 24/4/2020 (ώρα 15:00), ενώ την περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ