Η Infologic Συμβουλευτική, ιδρύθηκε το 2002 από εξειδικευμένους μελετητές στους τομείς της οικονομίας, της πληροφορικής και της επιστήμης. Κύριο μοχλό της εταιρείας μας αποτελεί η διαχείριση και η υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής σε επιχειρήσεις και διάφορους φορείς. Κατά την δεκαοκτάχρονη δραστηριότητά μας, έχουμε συνεργαστεί, σε διάφορους τομείς σε ολόκληρη την Ελλάδα, με:

 • Δύο Περιφερειακές Διοικήσεις.
 • Περισσότερους από τριάντα Δήμους.
 • Πέντε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
 • Πλέον των τριάντα Πολιτιστικών φορέων.
 • Τρεις τοπικές ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων.
 • Πέντε Επαγγελματικές Ενώσεις και Επιμελητήρια.
 • Είκοσι περιφερειακούς Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθμούς
 • Πλέον των δέκα Αναπτυξιακών Εταιριών και Ν.Π.Δ.Δ.
 • Περισσότερες από διακόσιες ΜμΕ διαφόρων κλάδων (τουρισμός, Μ.Μ.Ε., εκδόσεις κλπ).
 • Είκοσι πέντε Τοπικές – Περιφερειακές εφημερίδες & τέσσερις εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας.

Στα πλαίσια αυτά, η Infologic παρέχει υπηρεσίες όπως:

 1. Εκπόνηση σχετικών μελετών, σύνταξη προτάσεων και τεχνικών δελτίων για κάθε πρόγραμμα του Γ’ ΚΠΣ ή άλλου προγράμματος της ΕΕ.
 2. Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης & έγκρισης της πρότασης από τον φορέα αξιολόγησης, καθώς και διεκπεραίωση τυχόν προβλημάτων αν προκύψουν κατά την φάση αυτή.
 3. Διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος που περιλαμβάνει ενέργειες για την πλήρη υποστήριξη όλων των φάσεων υλοποίησης του έργου
 4. Σύνταξη μελετών, όπως επιχειρηματικός σχεδιασμός, μελέτη σκοπιμότητας κλπ.
 5.  Άμεση ενημέρωση για το σύνολο των προγραμμάτων σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από τη βάση δεδομένων των αναπτυξιακών προγραμμάτων που υποστηρίζει και συντηρεί η εταιρεία.
 6. Δημιουργία και υποστήριξη/διαχείριση λογισμικών πληροφορικής που ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Η εταιρεία μας, διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία σε επιχειρησιακά έργα όπως «Κοινωνία της Πληροφορίας», «Πολιτισμός», «Ανταγωνιστικότητα», «INTERREG», καθώς και ισχυρό δίκτυο συνεργατών για να αντεπεξέλθει σε έργα με κάθε βαθμό πολυπλοκότητας. Με εγκεκριμένα έργα που αντιστοιχούν σε ποσοστό πλέον του 80% των κατατεθειμένων προτάσεων, η Infologic Συμβουλευτική παρέχει Τοπική Προστιθέμενη Αξία στην αναπτυξιακή προοπτική των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.