Δράση 4.2.1 – Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Δράση 42.1 απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και σε μεγάλες επιχειρήσεις και συλλογικούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδας, όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων. Οι δαπάνες που επιλέγονται αφορούν ενδεικτικά την κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, την αγορά και …

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ

Ανακοινώθηκε η Δράση ενίσχυσης υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 400.000.000€ με ποσοστό επιδότησης από 50% έως 65% για έργα έως 200.000€. Οι προτάσεις, κατά προτεραιότητα, αφορούν τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) : Εφοδιαστική Αλυσίδα – Μεταφορές & Ενέργεια Αγροδιατροφής & Βιομηχανία Τροφίμων Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) Περιβάλλον, Υγεία & Υλικά …

Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων στους τομείς εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Η συγκεκριμένη δράση, με συνολικό προϋπολογισμό έως 1.200.000€, απευθύνεται σε επιχειρήσεις (κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή που ασκεί οικονομική δραστηριότητα) και σε οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων.   Συγχρόνως,  περιλαμβάνεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν καινοτομία, εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη. Κύριος στόχος της δράσης αποτελεί η σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την …

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα

Ενίσχυση ΜΜΕ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 4 τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως ο τομέας της αγροδιατροφής, της βιομηχανίας της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία), της παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ και της υγείας/ευεξίας.  Χρηματοδοτείται το μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 18 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων …

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής μέσω του LEADER

Το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014 – 2020: «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλώ”» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 αναφέρεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των …

Χρηματοδότηση έργων μέσω του Ταμείου Υποδομών και της Εθνικής Τράπεζας (έως 65%)

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ως ένας εκ των Ενδιάμεσων Χρηματοδοτικών Οργανισμών του Ταμείου Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ), δημοσιεύει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων που θα συμβάλλουν στην επίτευξη της υποστήριξης της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς και στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας/βέλτιστης αξιοποίησης των …

Επιχειρηματική χρηματοδότηση COSME 2014-2020 «COSME – Εγγυήσεις για Δάνεια» (COSME Loan Guarantee Facility)

Η πρόσκληση για την δράση «COSME – Εγγυήσεις για Δάνεια» (COSME Loan Guarantee Facility),  με προϋπολογισμό συνολικού ύψους €800.000.000 για την υλοποίηση του προγράμματος εγγυήσεων, απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλων των οικονομικών κλάδων και κάθε νομικής μορφής, οι οποίες εδρεύουν και λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και σε συνεργαζόμενες χώρες του COSME και δεν ανήκουν σε …

Πρόγραμμα στήριξης επενδύσεων σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής 2019-2023

Η Δράση για την στήριξη επενδύσεων σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής απευθύνεται σε οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου. Επιπρόσθετα, μπορούν να καταστούν δικαιούχοι οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις. Το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος επενδύσεων καθορίζεται ανά οικονομικό έτος σύμφωνα με το «Εθνικό Πρόγραμμα …

Επιχειρηματική χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)

Η Δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) με διαχειριστή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (πρώην ΕΤΕΑΝ) στοχεύει στην χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της παροχής Επενδυτικών Δανείων και Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης με ευνοϊκούς όρους, η οποία αφορά επιχειρήσεις υπό σύσταση, νεοσύστατες επιχειρήσεις, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, πολύ μικρές-μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι προτάσεις δύναται να …

SME Instrument Horizon 2020 – Εργαλείο Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜMΕ) που καινοτομούν/Φάση 1 & Φάση 2

Το SME Instrument αφορά στις ΜMΕ και αποτελεί δράση του προγράμματος «Horizon 2020» της Ε.Ε. το οποίο στοχεύει στην χρηματοδότηση καινοτόμων σχεδίων που θα βοηθήσουν τις ΜμΕ να αυξήσουν το μέγεθός τους και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Το Εργαλείο αυτό για τις ΜμΕ διακρίνεται σε 3 φάσεις: Α’ Φάση (εκτίμηση βιωσιμότητας) Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων: 06/05/2020 & 02/09/2020 & 04/11/2020 …