Κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων άρθρου 71Ε του ΚΦΕ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση για το άρθρο 71Ε του ΚΦΕ «Κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων». H νέα κ.υ.α. ορίζει τα ακόλουθα: Άρθρο 1:  Κάθε παραγωγός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα), που επιθυμεί ένα οπτικοακουστικό έργο που πρόκειται να παράξει να υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος, θα πρέπει να τηρεί Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό …

Ένταξη επενδυτικών προτάσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων

Οι Στρατηγικές Επενδύσεις αφορούν ιδίως στην κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση ή στην αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό ή στη διατήρηση υφιστάμενων υποδομών, εγκαταστάσεων και δικτύων: στη βιομηχανία, στην ενέργεια, στον τουρισμό, στις μεταφορές και επικοινωνίες, στην παροχή υπηρεσιών υγείας,στη διαχείριση απορριμμάτων, σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, στον τομέα εκπαίδευσης, στον τομέα του πολιτισμού, στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων και στην …