Μαζαράκη 9, Αλεξανδρούπολη, 68100 +30 25511 81093 info@travelsoft.gr

Αξιοποίηση επιχειρηματικής εμπειρίας – Επιχειρηματική επανεκκίνηση

Στο τέταρτο τρίμηνο του 2017 υπολογίζεται η ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης για τη δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας -Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» που αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών.

ΣΚΟΠΟΣ

Η Δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας-Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Ειδικότερα παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν, συμβάλλοντας στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας καθώς και αξιοποιώντας το γνωστικό κεφάλαιο που τα άτομα αυτά κατέχουν.

Το 60% των εγκεκριμένων σχεδίων θα εντάσσονται στον τομέα της μεταποίησης.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

 • Η χρηματοδότηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σαφείς προσανατολισμούς, που αναδύονται και εναρμονίζονται από τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του ΕΠΑνΕΚ αλλά και από γενικότερες ευρωπαϊκές /ή και διεθνείς εξελίξεις για την ομάδα στόχος «άνεργοι άνω των 45 ετών με πρότερη επιχειρηματική/επαγγελματική εμπειρία».
 • Η αναθέρμανση της επιχειρηματικής δραστηριότητας αξιοποιώντας την επιχειρηματική ικανότητα και δεινότητα έμπειρων επιχειρηματικών στελεχών από την βιομηχανική παραγωγή και μεταποίηση ή άλλους συναφείς με αυτά κλάδους.
 • Η μείωση της ανεργίας στις κρίσιμες ηλικίες προ-συνταξιοδότησης (45 ετών και άνω), οι οποίες όμως έχουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα συσσωρευμένης εργασιακής εμπειρίας και τεχνογνωσίας

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης θα πρέπει να είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, οι οποίοι θα ιδρύσουν επιχείρηση (ή θα αποτελούν βασικό μέτοχο επιχείρησης) και δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και οι οποίοι στο παρελθόν:

 • συμμετείχαν σε επιχειρήσεις είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, είτε ως ιδρυτικά μέλη επιχειρήσεων ή
 • διαθέτουν σωρευτικά τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου που επιδιώκουν να υλοποιήσουν.

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι επιλέξιμές δαπάνες των ενισχυόμενων επιχειρηματικών σχεδίων θα περιλαμβάνουν:

 1. Ηλεκτρομηχανολογικό και εργαστηριακό εξοπλισμό
 2. Κτιριακές Παρεμβάσεις – Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
 3. Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (με χρήση ρήτρας ευελιξίας)
 4. Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού – εργαστηριακού εξοπλισμού
 5. Λειτουργικά (π.χ. ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)
 6. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.)
 7. Δαπάνες προβολής και συμμετοχής σε εκθέσεις
 8. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
 9. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ)
 10. Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας, branding, σχεδιασμού προϊόντος / υπηρεσίας .
 11. Ενέργειες πράσινης ανάπτυξης και οικοκαινοτομίας
 12. Δαπάνες εφαρμογών ΤΠΕ – ψηφιακής οικονομίας.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με προϋπολογισμό επένδυσης από 15.000 € έως 60.000 €. Το διάστημα υλοποίησης των δαπανών είναι μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ποσοστό ενίσχυσης των επιχειρηματικών σχεδίων κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 65%.

None

Στο τέταρτο τρίμηνο του 2017 υπολογίζεται η ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης για τη δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας -Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» που αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών.

ΣΚΟΠΟΣ

Η Δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας-Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Ειδικότερα παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν, συμβάλλοντας στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας καθώς και αξιοποιώντας το γνωστικό κεφάλαιο που τα άτομα αυτά κατέχουν.

Το 60% των εγκεκριμένων σχεδίων θα εντάσσονται στον τομέα της μεταποίησης.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

 • Η χρηματοδότηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σαφείς προσανατολισμούς, που αναδύονται και εναρμονίζονται από τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του ΕΠΑνΕΚ αλλά και από γενικότερες ευρωπαϊκές /ή και διεθνείς εξελίξεις για την ομάδα στόχος «άνεργοι άνω των 45 ετών με πρότερη επιχειρηματική/επαγγελματική εμπειρία».
 • Η αναθέρμανση της επιχειρηματικής δραστηριότητας αξιοποιώντας την επιχειρηματική ικανότητα και δεινότητα έμπειρων επιχειρηματικών στελεχών από την βιομηχανική παραγωγή και μεταποίηση ή άλλους συναφείς με αυτά κλάδους.
 • Η μείωση της ανεργίας στις κρίσιμες ηλικίες προ-συνταξιοδότησης (45 ετών και άνω), οι οποίες όμως έχουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα συσσωρευμένης εργασιακής εμπειρίας και τεχνογνωσίας

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης θα πρέπει να είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, οι οποίοι θα ιδρύσουν επιχείρηση (ή θα αποτελούν βασικό μέτοχο επιχείρησης) και δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και οι οποίοι στο παρελθόν:

 • συμμετείχαν σε επιχειρήσεις είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, είτε ως ιδρυτικά μέλη επιχειρήσεων ή
 • διαθέτουν σωρευτικά τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου που επιδιώκουν να υλοποιήσουν.

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι επιλέξιμές δαπάνες των ενισχυόμενων επιχειρηματικών σχεδίων θα περιλαμβάνουν:

 1. Ηλεκτρομηχανολογικό και εργαστηριακό εξοπλισμό
 2. Κτιριακές Παρεμβάσεις – Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
 3. Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (με χρήση ρήτρας ευελιξίας)
 4. Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού – εργαστηριακού εξοπλισμού
 5. Λειτουργικά (π.χ. ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)
 6. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.)
 7. Δαπάνες προβολής και συμμετοχής σε εκθέσεις
 8. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
 9. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ)
 10. Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας, branding, σχεδιασμού προϊόντος / υπηρεσίας .
 11. Ενέργειες πράσινης ανάπτυξης και οικοκαινοτομίας
 12. Δαπάνες εφαρμογών ΤΠΕ – ψηφιακής οικονομίας.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με προϋπολογισμό επένδυσης από 15.000 € έως 60.000 €. Το διάστημα υλοποίησης των δαπανών είναι μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ποσοστό ενίσχυσης των επιχειρηματικών σχεδίων κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 65%.


Επικοινωνία

Μαζαράκη 9, Αλεξανδρούπολη, 68100

+30 25511 81093

info@infologic.gr

© infologic.gr. All Rights Reserved.