Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 14,40 € και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα. Το …

PRIMA – Επιδότηση 100% έργων Έρευνας και Καινοτομίας

Διαχείριση υδάτων – Γεωργία – Αγροδιατροφή Υποβολές για στάδιο 1 έως 17 Απριλίου 2018 και Στάδιο 2 έως 15 Σεπτεμβρίου 2018 Οι πρώτες διεθνείς και διακρατικές προκηρύξεις έτους 2018 για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας του προγράμματος PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) ανακοινώθηκαν στις 6/2/2018. Οι προκηρύξεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος PRIMA: http://prima-med.org/calls-for-proposals/ Στις ανακοινώσεις περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς και στόχους …

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΜμΕ εμπορίου και παροχής υπηρεσιών

ΠΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Πρόγραμμα: Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΜΜΕ εμπορίου και παροχής υπηρεσιών Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στους τομείς εμπορίου και παροχής υπηρεσιών. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Ποσοστό επιδότησης …