Μαζαράκη 9, Αλεξανδρούπολη, 68100 +30 25511 81093 info@travelsoft.gr

Κατηγορία – Ενεργά

None

Επιλέξιμες Περιοχές: Όλη η Ελλάδα εκτός Περιφερειών Αττικής και Νότιου Αιγαίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Λογισμικά, Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός: μέχρι 30.000€. Επιδότηση 50%.  Καθεστώς De Minimis

Προϋποθέσεις: Ελάχιστο προσωπικό –> 3 ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες : 2551 181093

 


None

Επιλέξιμες Περιοχές: Όλη η Ελλάδα.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις: Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα καταθέσουν πρόταση και όσες  δεν έχουν έχουν κλείσει χρήση (Νέες)

Επιλέξιμες Δαπάνες: Κτιριακά, Εξοπλισμός, Λογισμικά, Υπηρεσίες κλπ.

Προϋπολογισμός: Από 40.000€ έως 400.000€. Επιδότηση: 45% (με 0,2 ΕΜΕ συν 5%).  Συν 10% σε προβληματικές περιοχές (πυρόπληκτές, απομακρυσμένες κλπ).

Παρατηρήσεις: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προμήθεια μέρους του εξοπλισμού και υπηρεσιών της TELMACO

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες : 2551 181093


None

Επιλέξιμες Περιοχές: Όλη η Ελλάδα.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις: Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα καταθέσουν πρόταση και όσες  δεν έχουν έχουν κλείσει χρήση (Νέες).

Επιλέξιμες Δαπάνες: Κτιριακά, Εξοπλισμός, Λογισμικά, Υπηρεσίες κλπ.

Προϋπολογισμός: Από 80.000€ έως 400.000€. Επιδότηση: 45% (με 0,2 ΕΜΕ συν 5%).  Συν 10% σε προβληματικές περιοχές (πυρόπληκτές, απομακρυσμένες κλπ).

έως 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες : 2551 181093

 

Ενίσχυση-της-Ίδρυσης-και-Λειτουργίας-νέων-Μικρομεσαίων-Τουριστικών-ΕπιχειρήσεωνNone

Επιλέξιμες Περιοχές: Όλη η Ελλάδα εκτός Περιφερειών Αττικής και Νότιου Αιγαίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Λογισμικά, Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός: Από 55.000€ έως 650.000€. Επιδότηση: 50%.

Απαιτεί να υπάρχει στην εταιρεία ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ. Διατίθεται ολοκληρωμένη πρόταση για την δημιουργία της αναγκαίας ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ.

Προϋποθέσεις: Ελάχιστο προσωπικό –> 5 ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες : 2551 181093


None

Έργα που αφορούν στην βελτίωση της προσβασιμότητας και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και έργα / δράσεις υποστήριξης του πράσινου τουρισμού και του οικοτουρισμού. Ενδεικτικά: Διαχειριστικά μέτρα βελτίωσης και εξασφάλισης της καλής κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων, έργα οικοτουρισμού / πράσινου τουρισμού όπως διαδρομές – μονοπάτια (έργα βελτίωσης, καθαρισμού, αποκατάστασης και σηματοδότησης), ήπιες διαμορφώσεις στάσεων και θέσεων θέασης π.χ. κιόσκια, πάγκοι, πινακίδες πληροφόρησης κλπ.), ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων (αποκατάσταση εδαφών, επιφανειακών υδάτων από ρύπανση), έργα διαχείρισης φερτών υλών κλπ.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμος Γορτυνίας

Περίοδος υποβολής

από 2/6/2022 έως 2/8/2022

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δήμος Γορτυνίας

Όροι …


None

Η παρεχόμενη επιχορήγηση της Δράσης θα συμβάλει στην εξασφάλιση μέρους της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και στη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των επιχειρήσεων, στηρίζοντας εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ), για τον υπολογισμό της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης ως κατ’ αποκοπή ποσό, λαμβάνεται υπ’ όψιν το άθροισμα των ποσών των πεδίων 581 (Παροχές σε εργαζόμενους), 585 (Διάφορα λειτουργικά έξοδα) και 587 (αποσβέσεις) του φορολογικού εντύπου Ε3 του 2019. Επί του ως άνω προσδιορισθέντος αθροίσματος, το οποίο αποτελεί το ύψος των συνολικών δηλωθέντων εξόδων, εφαρμόζεται οριζόντιο ποσοστό 50%. …


None

Οι υπηρεσίες του μηχανισμού που θα παρέχονται οριζόντια και δωρεάν σε όλες τις επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης της δράσης, ύστερα από σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα αφορούν σε:

  • Διακρίβωση αναγκών ανά επιχειρηματικό κλάδο και εργαλείο αυτοαξιολόγησης.
  • Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για τη δημιουργία ενός ελάχιστου επιπέδου ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών των επιχειρήσεων.
  • Δημιουργία σετ κριτηρίων ποιότητας (ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα ετοιμασθεί ένα σετ κριτηρίων ποιότητας ανά κλάδο).
  • Διαδικτυακή κι εξ αποστάσεως εξατομικευμένη κατάρτιση ωφελούμενων για την εκπλήρωση των κριτηρίων.
  • Πιστοποίηση της επιχείρησης (ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθεί για τουλάχιστον 40 επιχειρήσεις).

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμος …

None

Ανάπτυξη υπηρεσιών αναβάθμισης, στήριξης και διάχυσης της επιχειρηματικότητας στους Δήμους της Νότιας Αττικής, οι οποίες θα απευθύνονται προς υφιστάμενες / ενεργές επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης, με στόχο την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους, την υποστήριξη της ανάπτυξης βιώσιμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και την ισχυροποίησή τους με έμφαση στην εξωστρέφεια και το άνοιγμα σε νέες αγορές. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται, ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως από ομάδα ειδικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων.

Σε ποιους απευθύνεται

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΣυΔΝΑ – Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Περίοδος υποβολής

από 26/4/2021 έως 30/12/2022

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η …


None

Α. Επιχειρηματικά Δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων (επενδυτικού σκοπού) • Ύψος δανείου: 25.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ • Επιλέξιμες δαπάνες: Δαπάνες επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί κατά την στιγμή έγκρισης του δανείου. • Τα επενδυτικά σχέδια δύνανται, είτε να υλοποιούνται στο πλαίσιο προγράμματος κρατικής ενίσχυσης είτε ανεξάρτητα, με εγκριτική απόφαση τραπεζικού φορέα. • Διάρκεια αποπληρωμής: 5 έως 10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες. • Το δάνειο εκταμιεύεται εφάπαξ ή τμηματικά, εντός 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Β. Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού – (Κεφαλαίου Κίνησης για την ανάπτυξη / επέκταση της …


Επικοινωνία

Μαζαράκη 9, Αλεξανδρούπολη, 68100

+30 25511 81093

info@infologic.gr

© infologic.gr. All Rights Reserved.