Μαζαράκη 9, Αλεξανδρούπολη, 68100 +30 25511 81093 info@travelsoft.gr

Κατηγορία – Ενεργά

None

Έργα που αφορούν στην βελτίωση της προσβασιμότητας και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και έργα / δράσεις υποστήριξης του πράσινου τουρισμού και του οικοτουρισμού. Ενδεικτικά: Διαχειριστικά μέτρα βελτίωσης και εξασφάλισης της καλής κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων, έργα οικοτουρισμού / πράσινου τουρισμού όπως διαδρομές – μονοπάτια (έργα βελτίωσης, καθαρισμού, αποκατάστασης και σηματοδότησης), ήπιες διαμορφώσεις στάσεων και θέσεων θέασης π.χ. κιόσκια, πάγκοι, πινακίδες πληροφόρησης κλπ.), ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων (αποκατάσταση εδαφών, επιφανειακών υδάτων από ρύπανση), έργα διαχείρισης φερτών υλών κλπ.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμος Γορτυνίας

Περίοδος υποβολής

από 2/6/2022 έως 2/8/2022

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δήμος Γορτυνίας

Όροι …


None

Η παρεχόμενη επιχορήγηση της Δράσης θα συμβάλει στην εξασφάλιση μέρους της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και στη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των επιχειρήσεων, στηρίζοντας εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ), για τον υπολογισμό της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης ως κατ’ αποκοπή ποσό, λαμβάνεται υπ’ όψιν το άθροισμα των ποσών των πεδίων 581 (Παροχές σε εργαζόμενους), 585 (Διάφορα λειτουργικά έξοδα) και 587 (αποσβέσεις) του φορολογικού εντύπου Ε3 του 2019. Επί του ως άνω προσδιορισθέντος αθροίσματος, το οποίο αποτελεί το ύψος των συνολικών δηλωθέντων εξόδων, εφαρμόζεται οριζόντιο ποσοστό 50%. …


None

Οι υπηρεσίες του μηχανισμού που θα παρέχονται οριζόντια και δωρεάν σε όλες τις επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης της δράσης, ύστερα από σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα αφορούν σε:

 • Διακρίβωση αναγκών ανά επιχειρηματικό κλάδο και εργαλείο αυτοαξιολόγησης.
 • Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για τη δημιουργία ενός ελάχιστου επιπέδου ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών των επιχειρήσεων.
 • Δημιουργία σετ κριτηρίων ποιότητας (ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα ετοιμασθεί ένα σετ κριτηρίων ποιότητας ανά κλάδο).
 • Διαδικτυακή κι εξ αποστάσεως εξατομικευμένη κατάρτιση ωφελούμενων για την εκπλήρωση των κριτηρίων.
 • Πιστοποίηση της επιχείρησης (ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθεί για τουλάχιστον 40 επιχειρήσεις).

Σε ποιους απευθύνεται

 • Δήμος …

None

Ανάπτυξη υπηρεσιών αναβάθμισης, στήριξης και διάχυσης της επιχειρηματικότητας στους Δήμους της Νότιας Αττικής, οι οποίες θα απευθύνονται προς υφιστάμενες / ενεργές επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης, με στόχο την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους, την υποστήριξη της ανάπτυξης βιώσιμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και την ισχυροποίησή τους με έμφαση στην εξωστρέφεια και το άνοιγμα σε νέες αγορές. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται, ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως από ομάδα ειδικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων.

Σε ποιους απευθύνεται

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΣυΔΝΑ – Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Περίοδος υποβολής

από 26/4/2021 έως 30/12/2022

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η …


None

Α. Επιχειρηματικά Δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων (επενδυτικού σκοπού) • Ύψος δανείου: 25.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ • Επιλέξιμες δαπάνες: Δαπάνες επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί κατά την στιγμή έγκρισης του δανείου. • Τα επενδυτικά σχέδια δύνανται, είτε να υλοποιούνται στο πλαίσιο προγράμματος κρατικής ενίσχυσης είτε ανεξάρτητα, με εγκριτική απόφαση τραπεζικού φορέα. • Διάρκεια αποπληρωμής: 5 έως 10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες. • Το δάνειο εκταμιεύεται εφάπαξ ή τμηματικά, εντός 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Β. Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού – (Κεφαλαίου Κίνησης για την ανάπτυξη / επέκταση της …


None

Οι υπό σύσταση και νεοφυείς επιχειρήσεις που επιθυμούν να αξιοποιήσουν μια νέα ιδέα, θα επιλέγονται κατόπιν αξιολόγησης προκειμένου να τους παρασχεθούν εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικότητας Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται σε τακτικούς κύκλους κατ΄ έτος και θα περιλαμβάνουν: • Διάγνωση των αναγκών τους για υποστήριξη. • Ένα ολοκληρωμένο βασικό πακέτο υποστήριξης που θα απευθύνεται στο σύνολο των συμμετεχόντων κάθε κύκλου, το οποίο θα περιλαμβάνει σε βάθος ενημέρωση σε εξειδικευμένα θέματα επιχειρηματικότητας. • Παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring και coaching), με βάση τα αποτελέσματα της διάγνωσης αναγκών τους από το οποίο θα μπορούν να επιλέξουν τις υπηρεσίες που θα λάβουν. Ενδεικτικά …


None

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα προσφέρονται ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως, κάνοντας χρήση ψηφιακής πλατφόρμας, προσφέροντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις της Νότιας Αττικής, χωρίς οικονομικά ή άλλα ανταλλάγματα, για τα παρακάτω:

 • Στήριξη των επιχειρήσεων (νέων ή υφιστάμενων) για την παραγωγή, προμήθεια και τη χρήση ενδοεπιχειρησιακών τεχνολογικών λύσεων. Θα δίνεται η δυνατότητα μέσω τηλεδιασκέψεων ή ψηφιακών συνεργατικών εργαλείων να συζητηθούν θέματα που σχετίζονται μεταξύ άλλων με τις ψηφιακές υπογραφές και τα οφέλη τους για την επιχείρηση, επιχειρηματικές συναλλαγές και ΤΠΕ, τρόπους μείωσης του διοικητικού κόστους μέσω εισαγωγής συστημάτων και τεχνολογιών πληροφορικής κ.α.
 • Υποστήριξη της αφομοίωσης των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις – αξιοποίηση καλών …

None

Ψηφιακή διατήρηση των τεκμηρίων του αρχείου της ΕΡΤ, με στόχο τη διεύρυνση της εξωστρέφειας του ψηφιακού οπτικοακουστικού της αρχείου, καθώς και τον εμπλουτισμό του διαθέσιμου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματός της, μέσα από τη διάσωση, ανάταξη, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους του αρχείου της. Στο πλαίσιο της δράσης η ΕΡΤ θα μπορεί:

 • να ψηφιοποιήσει συλλογές που έχει στην κατοχή της με υψηλές προδιαγραφές
 • να τεκμηριώσει το υλικό με αυστηρές προδιαγραφές
 • να προσφέρει δομή ευρετηρίασης – καταλογογράφησης, απόθεσης και διάθεσης της ψηφιακής συλλογής
 • να δημιουργήσει ψηφιακές εφαρμογές μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η επίσκεψη του συνόλου του ψηφιοποιηθέντος υλικού μαζί με την …

None

Υλοποίηση ψηφιακών λύσεων στις οποίες συγκαταλέγονται η έξυπνη αστική κινητικότητα και η διαχείριση στάθμευσης, η ενεργειακή απόδοση, οι βιώσιμες λύσεις στέγασης, οι ψηφιακές δημοτικές υπηρεσίες παρεχόμενες και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr και η πολιτοκεντρική διακυβέρνηση, καθώς και η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα συστήματα αυτά, μέσω της υπεύθυνης χρήσης των δεδομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες και της διασφάλισης της ποιότητας, της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού με πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων (315 Δήμοι του Παραρτήματος Α), και Νομικά Πρόσωπα των 315 Δήμων του Παραρτήματος Α​​

Περίοδος υποβολής

από …


None

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ) με σκοπό την εκπόνηση αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών και οδικού χάρτη για την ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών (Smart Cities). Ειδικότερα, προβλέπεται να σχεδιαστούν (ενδεικτικά) αναλυτικές, τεχνικές προδιαγραφές για εφαρμογές – δράσεις όπως εξοικονόμηση ενέργειας μέσω έξυπνου οδοφωτισμού, έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων, έξυπνη διαχείριση υδάτων.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Περίοδος υποβολής

από 2/4/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε …


Επικοινωνία

Μαζαράκη 9, Αλεξανδρούπολη, 68100

+30 25511 81093

info@infologic.gr

© infologic.gr. All Rights Reserved.