Μαζαράκη 9, Αλεξανδρούπολη, 68100 +30 25511 81093 info@travelsoft.gr

Κατηγορία – Αναμενόμενα

None

Απευθύνεται σε αυτούς που διαχειρίζονται πολυμεσικό υλικό και παράγουν οπτικοακουστικά έργα.

Επιλέξιμες Περιοχές: Όλη η Ελλάδα.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Λογισμικά, Υπηρεσίες

Ελάχιστο & Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού επένδυσης
Θα προσδιοριστεί κατά την πρόσκληση της δράσης.


Συνολικός Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης100.000.000€.
Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) από όλες τις περιφέρειες της
Ελλάδας.
Αναλυτικές πληροφορίες για τους ενισχυόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) θα δοθούν κατά την πρόσκληση του προγράμματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες : 2551 181093

Στήριξη-της-παραγωγής-οπτικοακουστικών-έργων-στην-Ελλάδα


None

Επιλέξιμες Περιοχές: Όλη η Ελλάδα εκτός Περιφερειών Αττικής και Νότιου Αιγαίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες: 1) Κτιριακά, 2) Εξοπλισμός κάθε τύπου (Οχήματα κάθε τύπου)  3) Υπηρεσίες προβολής, 4) Μελέτες

Προϋπολογισμός: μέχρι 200.000€. Επιδότηση 40%. Με πράσινες  δαπάνες άνω του 20%, επιδότηση 50%. Καθεστώς De Minimis.

Προϋποθέσεις: Ελάχιστο προσωπικό --> 2 ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

 


None

Σύντομα αναμένεται η προκήρυξη προγράμματος ΕΣΠΑ που αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise.

Η στήριξη των επιχειρήσεων που είναι ήδη ενταγμένες σε δίκτυα θα επιφέρει σημαντικά και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία καθώς το franchising εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας πληροφορούν ότι στην Ελλάδα το 2015 δραστηριοποιούνταν 479 αλυσίδες franchising με 17.098 εγκαταστάσεις/καταστήματα και περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους σε διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων και την παροχή υπηρεσιών οργανωμένης εστίασης.

Η αναβάθμιση των επιχειρήσεων για την ενίσχυση των …


None

Το ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, χρηματοδοτεί προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων διαφόρων εργασιακών κλάδων με σκοπό την απόκτηση νέων εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Τα προγράμματα υλοποιούν επαγγελματικοί και κλαδικοί φορείς.

Δημοσιεύονται οι προσκλήσεις κατάρτισης που απευθύνονται προς τους ωφελούμενους /εργαζόμενους προκειμένου να συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης.

Σημειώνεται ότι στο espa.gr δημοσιεύονται οι Προσκλήσεις που αποστέλλονται από τους επαγγελματικούς/κλαδικούς φορείς.

Συστήνεται στους ενδιαφερόμενους για την πλήρη ενημέρωσή τους, να επισκέπτονται και τους διαδικτυακούς τόπους των επαγγελματικών/ κλαδικών φορέων του τομέα που τους ενδιαφέρει.

Ενεργές Προσκλήσεις

Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης

  • Φορέας υλοποίησης: …

None

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: 

Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Eλάχιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται €18.000

Mέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται €30.000.

Ποσοστό επιδότησης: 40% έως 60%

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

 

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: 

Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας …


None

Η Δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 ,  στοχεύει στην  αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

 

Σκοπός

Ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός , πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, καθώς …


None

Στο τέταρτο τρίμηνο του 2017 υπολογίζεται η ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης για τη δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας -Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» που αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών.

ΣΚΟΠΟΣ

Η Δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας-Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Ειδικότερα παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν, συμβάλλοντας στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας καθώς και αξιοποιώντας το γνωστικό κεφάλαιο που τα άτομα αυτά κατέχουν.

Το 60% των εγκεκριμένων σχεδίων θα …


None

Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών (ΣΣ) που δραστηριοποιούνται στους 9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ

  • αγροδιατροφή /βιομηχανία τροφίμων,
  • ενέργεια,
  • περιβάλλον,
  • τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ),
  • Logistics,
  • υγεία,
  • υλικά-κατασκευές,
  • πολιτιστικές βιομηχανίες,
  • τουρισμός

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε Π ΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ( ΣΣ )

 1) Τα μέλη του ΣΣ είναι:

a) ΜΜΕ της ημεδαπής και της αλλοδαπής με ΚΑΔ μεταποίησης, εμπορίας και υπηρεσιών, μη αποκλειομένων των μεγάλων επιχειρήσεων

b) φορείς υποστήριξης καινοτομίας (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα)

c) φορείς υποστήριξης επιχειρήσεων (θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα, φορείς διαχείρισης επιχειρηματικών πάρκων κ.α.)

d) Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

e) άλλοι οικονομικοί παράγοντες, εφόσον τεκμηριώνεται η προστιθέμενη …


Επικοινωνία

Μαζαράκη 9, Αλεξανδρούπολη, 68100

+30 25511 81093

info@infologic.gr

© infologic.gr. All Rights Reserved.